Patiëntenvertrouwenspersonen zien dat inzage in ggz-dossier moeizaam verloopt

Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) hebben in 2022 bijna 25.000 keer ggz-cliënten bijgestaan bij het uitoefenen van hun rechten, het begrijpen en begeleiden bij soms complexe procedures binnen de Wvggz en het helpen oplossen van vragen en klachten. In 2022 gingen de meeste vragen en klachten over verplichte zorg in een crisismaatregel of zorgmachtiging.  Cliënten komen het vaakst bij de pvp met vragen en klachten over gedwongen medicatie of over hun gedwongen opname in een accommodatie. Bijna 1.100 keer gaven pvp’en in 2022 advies en bijstand aan cliënten bij een zorgkaart, zorgplan en eigen plan van aanpak.  De pvp’en hebben met hun ondersteuning gezorgd dat de rechtspositie van mensen die met verplichte zorg te maken (konden) krijgen, werd waargemaakt.
Dat blijkt uit het jaarverslag (https://pvp.nl/media/pqba5b3f/jaarverslag-2022-geheel.pdf) van de stichting.

Meer cijfers

Inzage in het dossier is op verschillende ggz-locaties in Nederland een onderwerp van aandacht geweest. Cliënten hebben recht op inzage, afschrift en (gedeeltelijke) vernietiging van hun (medisch) dossier. Maar cliënten komen bij de pvp en vertellen dat inzage krijgen moeizaam verloopt, dat het veel tijd kost om inzage te krijgen. 

In 2022 zijn met ondersteuning van de pvp 1.503 klachten in een officiële klachtenprocedure behandeld. Hierbij worden ook de dossiers geteld waarbij pvp’en cliënten ondersteunen bij hun gang naar de klachtenfunctionaris. 

De pvp heeft cliënten ruim 160 keer ondersteund bij een procedure bij de klachtenfunctionaris en rond de 1.300 keer bij een klachtencommissie. De pvp ondersteunt cliënten in Wvggz- en Wkkgz- (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) klachtenprocedures: 76% van de klachten betrof Wvggz-klachtprocedures en 24% Wkkgz-procedure

Doorgeven persoonsgegeven

Pvp’en hebben sinds de invoering van de Wvggz als taak om contact op te nemen met cliënten bij een afgegeven crisismaatregel en een aangevraagde zorgmachtiging. Daarvoor worden persoonsgegevens van cliënten doorgestuurd naar de Stichting PVP. Het doel daarvan is dat de pvp vervolgens de cliënt kan informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand van een pvp. In 2022 heeft de stichting van 2.951 cliënten persoonsgegevens ontvangen: 2.044 via burgemeesters en 907 via geneesheer-directeuren. Dat zijn 206 minder cliënten dan in 2021. Na het afgeven van een crisismaatregel werden door de burgemeester in 23% van de gevallen de persoonsgegevens van cliënten doorgestuurd naar de stichting. 

In het geval dat een zorgmachtiging werd voorbereid, verstrekte de geneesheer-directeur beduidend minder vaak dan de burgemeester, de persoonsgegevens van cliënten aan de stichting, namelijk 5% van de landelijk aangevraagde zorgmachtigingen.

Evaluatie Wvggz

In 2022 werd de eerste evaluatie van de Wvggz afgerond. Daaruit bleek dat er veel belangrijke verbeterpunten zijn. Gericht op het clientperspectief vraagt Stichting PVP in haar jaarverslag ondermeer extra aandacht voor het belang van het tijdig delen van persoonsgegevens met Stichting PVP, de wettelijke eigen-regie instrumenten waaronder het eigen plan van aanpak en de zorgkaart, en ook de mogelijkheid voor schadevergoeding volgens een forfaitair stelsel.

Stichting PVP

Patiëntenvertrouwenspersonen helpen landelijk ggz-cliënten die met verplichte zorg te maken (kunnen) krijgen, om hun rechtspositie waar te maken. Er werken ruim 60 patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) in ggz-instellingen. Ook is er een landelijke helpdesk. Het patiëntenvertrouwenswerk is verankerd in de Wet Verplichte ggz en maakt deel uit van de keten van rechtsbescherming bij dwangtoepassing in de psychiatrie.

Het jaarverslag van Stichting PVP leest u hier per hoofdstuk (https://pvp.nl/over-ons/publicaties-en-onderzoek/jaarverslag-2022) of in zijn geheel (https://pvp.nl/media/pqba5b3f/jaarverslag-2022-geheel.pdf).

Bron: persbericht

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

pvp pvp