Artsenfederatie KNMG wil op korte termijn aanpassingen in tuchtrecht

Verbeteringen in het tuchtrecht zijn hard nodig. Daarom wil de artsenfederatie KNMG dat het ministerie van VWS nog dit jaar de verbeteringen in het tuchtrecht doorvoert die de minister heeft aangekondigd. Maar dat is niet genoeg. Er moet tegelijkertijd opdracht worden verleend voor een nader, meer principieel onderzoek waarin ook de huidige wettelijke kaders ter discussie kunnen staan. Dit om daadwerkelijk tot een toekomstbestendig tuchtrecht te komen. Dat is de oproep die de KNMG doet aan de Vaste Kamercommissie VWS voor het commissiedebat op 18 januari over arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Systeem laat grote knelpunten zien 

Het medisch tuchtrecht in haar huidige vorm is aan verbetering toe. Het systeem laat grote knelpunten zien: klachten kunnen onbelemmerd worden ingediend, terwijl veel klachten ongegrond worden verklaard. Dit is emotioneel zeer belastend, zowel voor de klager als voor de arts en zijn omgeving. De arts kan, zelfs als de klacht ongegrond wordt verklaard, lange tijd in onzekerheid verkeren. Een ander probleem is dat alleen individuele (BIG-geregistreerde) zorgverleners kunnen worden aangeklaagd, terwijl de zorg tegenwoordig steeds meer in teams en ketens is georganiseerd. 

Lees hier eerdere artikelen over het tuchtrecht en de ggz (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/tuchtraad)

Waarom is tuchtrecht zo belangrijk?  

Het medisch tuchtrecht is erop gericht de kwaliteit van de zorg te bewaken, te verbeteren en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Uitspraken van het tuchtcollege moeten daarbij een lerende werking hebben voor de beroepsgroep. En dat is, aldus de KNMG,  ook wat artsen nastreven. Eén van de kernregels uit de KNMG  gedragscode (https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/gedragscode-voor-artsen.htm) luidt immers: ‘Als arts neem je verantwoordelijkheid voor je handelen. Je stelt je open, leerbaar en toetsbaar op.’ Het tuchtrecht is een belangrijk instrument om te voorkomen dat gemaakte fouten opnieuw worden gemaakt en beoogt een lerende werking. Deze doelstelling wordt nu echter onvoldoende gerealiseerd. In plaats van te leren van de uitspraken van het tuchtcollege zijn artsen nu vooral bang en onzeker, wat kan resulteren in defensieve zorg. 

René Héman, voorzitter KNMG: “Als we de aanbevelingen uit het rapport Toekomstbestendig tuchtrecht snel doorvoeren en daarnaast direct starten met een meer fundamentele evaluatie, die ook het wettelijk kader zelf onder de loep neemt, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat ontmoediging en defensief gedrag daadwerkelijk plaatsmaakt voor het leren van verwijtbare fouten. Dan kunnen uitspraken effectief een preventieve functie krijgen. Met betere patiëntzorg als resultaat.”

Aanpassingen zijn nodig voor juiste werking tuchtrecht 

De afgelopen jaren heeft de KNMG zich samen met haar federatiepartners veelvuldig hard gemaakt voor aanpassingen in het tuchtrecht, en had o.a. zitting in de stuurgroep Wet BIG. In dat traject werd geconcludeerd dat verbeteringen nodig zijn om de juiste werking van het tuchtrecht voor ogen te houden. De KNMG wil graag dat de minister van VWS snel stappen zet en onmiddellijk werk maakt van de aanbevelingen uit het rapport ‘Toekomstbestendig Tuchtrecht’ maar ook dat direct een nader, verdiepend en meer fundamenteel evaluatieonderzoek naar het tuchtrecht wordt opgezet.  

Dat onderzoek moet volgens de KNMG niet worden beperkt tot het huidige wettelijke kader, maar breed worden uitgevoerd en afgezet tegen de andere kwaliteits-en klachtsystemen in de zorg, zodat het tuchtrecht daadwerkelijk toekomstbestendig vorm kan worden gegeven. 

Bron: KNMG (https://www.knmg.nl/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

wvggz wvggz