Zorgplicht door sluiting instellingen niet geschonden, maar 'dat had anders kunnen lopen'

In de eerste helft van dit jaar verschenen er binnen een paar weken drie berichten in de media over (voorgenomen) sluitingen of het afbouwen van klinische ggz-capaciteit. Het gaat om het Centrum voor Psychotherapie (CvP) in Lunteren van Pro Persona, de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van koepelorganisatie Arkin in Amsterdam en om de kliniek Psychosomatiek Eikenboom van Altrecht in Zeist. Samen met het bericht over de sluiting van vestigingen van PsyQ en i-psy in Amsterdam, de wachtlijstproblematiek in de ggz en de rol van de zorgverzekeraar bij deze casuïstiek, zijn deze signalen aanleiding voor maatschappelijke onrust en politieke vragen over de capaciteit van de klinische ggz in Nederland. We schreven er over in Waarom de Minister niet ingrijpt als een ggz-instelling gaat sluiten (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4081792/nieuws/waarom_de_minister_niet_ingrijpt_als_een_ggz-instelling_gaat_sluiten.html?page=1).

In de zogeheten Rode Draden Analyse (https://open.overheid.nl/repository/ronl-773e335225c9b6bfd9ca10cf59957b8d06ffc7f5/1/pdf/CZ-1030848%20B%20Rode%20draden%20analyse%20Bevindingen%20controlebezoeken%20zorgverzekeraars%20Casu_stiek%20afbouw%20klinische%20ggz.pdf) beschreef de NZa in juli de oorzaken, de gevolgen en de ro; en verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars in deze sluitingen.

Recent kwam de NZA ook met de gegevens in hoeverre de zorg voor de betrokken patiënten (https://open.overheid.nl/repository/ronl-8753a1217595d202443f37bbe320ef9b8be8b0c3/1/pdf/vervangende-zorg-na-sluiting-klinische-ggz-instellingen.pdf) was gecontinueerd.

Centrum voor Psychotherapie – Pro Persona
Het nieuwe bestuur van Pro Persona heeft een koerswijziging ingezet. Onderdeel daarvan is het omvormen van de klinische en dagklinische voorzieningen van het CvP, waar patiënten met persoonlijkheidsstoornissen zeer intensieve zorg ontvingen, naar intensieve deeltijd trajecten. Hiermee wil Pro Persona personeel effectiever inzetten, zodat meer patiënten geholpen kunnen worden, mede op basis van recente, wetenschappelijke inzichten. Daarnaast wil Pro Persona kosten besparen, met name op het gebied van het vastgoed. Het klinisch aanbod wordt omgevormd naar deeltijd. Bestaande cliënten worden naar passende zorg begeleid bij een vergelijkbare instelling of elders binnen Pro Persona.
Vijf patiënten zijn niet meer in zorg, de behandeling is afgerond, dertien zijn er overgeplaatst, zes patiënte zijn intern herplaatst.

Eikenboom – Altrecht
Eikenboom is een TOPGGz-afdeling voor patiënten met een ernstige somatische symptoomstoornis waarbij voorgaande behandelingen niet hebben geholpen. Reden van sluiting van de helft van het klinisch aanbod is het feit dat de zorgaanbieder toe wil naar meer passende zorg. Zorgverzekeraars steunen het voornemen van Altrecht om klinisch af te bouwen met als doel meer passende zorg. Het sluit aan op de trends in de ggz: ambulant waar kan en vergroten van doorstroom en evalueren van instroom.
Volgens de onderzoekers heeft de sluiting geen gevolgen voor de patiënten gehad, allen hebben een passend aanbod binnen de instelling gekregen.

KIB Vlaardingenlaan – Arkin
In Nederland zijn een aantal Klinieken voor Intensieve Behandelingen (KIB) die regionaal zijn verdeeld.
Een KIB behandelt patiënten met een zeer intensieve zorgvraag die bij andere klinieken zijn vastgelopen. Patiënten worden bij een KIB geplaatst voor meestal maximaal drie maanden ter stabilisatie en gaan daarna weer terug naar de oorspronkelijke zorgaanbieder. Er was al langer sprake van personeelstekort mede door een onveilige werkomgeving. Er is vrij abrupt een eind gemaakt aan de voorziening doordat twee regie-behandelaren op dezelfde dag opzegden waardoor er sprake was van discontinuïteit van zorg. Alle patiënten in zorg zijn intern dan wel extern uitgeplaatst. De feitelijke plaatsing is door de zorgverzekeraar gemonitord.
Acht patiënten zijn overgeplaatst, de andere negen zijn intern herplaatst.

Volgens de analyse is door de sluiting de zorgplicht niet geschonden. Wel signaleren de NZa ’een risico dat dit anders had kunnen lopen. Niet iedere zorgverzekeraar zag er even proactief op toe dat elke patiënt
passend in zorg wordt herplaatst. Zorgverzekeraars vertrouwen op de verantwoordelijkheid van
zorgaanbieders voor continuïteit van behandeling voor hun verzekerden.’

Commissievergadering ggz op 2 november

In een commissievergadering ggz en suïcide (https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ggz-su%C3%AFcidepreventie), afgelopen woensdag, werd uitgebreid bij de sluiting stilgestaan en werden er linken gelegd met de bestaande wachtlijsten. Met name Groen Links, bij monde van Lisa Westerveld, wees op de al sinds 2005 bestaande Treeknormen, die stelselmatig worden overschreden. ’De zorgplicht is een dode letter geworden, we zijn de vrijblijvendheid voorbij’, was de strekking van haar betoog.
Ook andere partijen wezen op de zorgplicht, waaraan volgens hen niet voldaan lijkt te worden.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

 

sluiting sluiting