Prinsjesdag 2022 en de gevolgen voor de ggz van 2023

Het zal geen verbazing wekken dat de plannen van VWS voor het volgende kalenderjaar veel overeenkomsten vertonen met het een week eerder ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat Zorgakkoord moet ”stevige stappen zetten naar zorg en ondersteuning die beter kan omgaan met de stijgende zorgvraag.” Het IZA is één van de vijf ambitieuze hervormingsagenda’s, naast het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), een toekomstbestendige Wmo en de Hervormingsagenda Jeugd. Geen geringe opgaven.

Volgens de plannen wordt het beleid van VWS getekend door een brede blik op gezondheid. Daarbij noemt de Minister drie uitgangspunten:
- In een gezonde samenleving kunnen mensen hun leven leiden, bijdragen en meedoen, mét of zonder aandoening of beperking;
- In een gezonde samenleving streven we naar zo min mogelijk gezondheidsverschillen;
- In een gezonde samenleving kijken we om naar elkaar en helpen we elkaar waar dat nodig is.
Tot slot wil het Ministerie inzetten op duurzame zorg. Dit betekent minder afval, minder CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen.


Wat betekent dit voor de nabije toekomst van de ggz? GGZ Totaal scande de plannen en kwam tot de volgende lijst. Zie ook ’Wat betekent een Integraal Zorgakkoord voor de ggz?’
De kern van alles lijkt: zorgen dat de kosten voor de ggz niet uit de hand lopen door betere samenwerking. Met het Sociaal Domein, maar ook binnen de sector zelf.

De zorgen over de kosten van de zorg zijn niet voor niets. Werd in 2021 nog €76,1 miljard uitgegeven, voor het lopende jaar staat €81,1 miljard begroot, voor de komende jaren is dat respectievelijk € 89,4 miljard (2023), € 95,0 miljard (2024), € 99,6 miljard € 2025) en in 2026 passeert de begroting de 100: €105,0 miljard.
Voor de (curatieve) ggz zijn die bedragen respectievelijk €4.6 miljard in 2023, oplopend tot €4.7 miljard in 2026. Daar moet € 2.1 miljard bij worden opgeteld voor de langdurige ggz. Voor het eerst in jaren komt er dus geen geld meer bij voor de ggz, onder andere vanwege de afspraken in het IZA (in de eerste lijn komt wél extra geld beschikbaar).

Net als in het IZA komt het woord samenwerking veelvuldig terug. In de jeugdzorg wordt ingezet op samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en ggz. Maar ook betere samenwerking binnen het sociaal domein: ”Bij vragen van gezinnen is jeugdhulp niet altijd het goede antwoord. We gaan daarom breder bezien wat nodig is naast zorg: schulden, huisvesting of GGZ problematiek bij ouders. We leggen daarnaast betere verbindingen tussen zorg en onderwijs en leveren ondersteuning of zorg waar dat het beste past en kijken dus in een breder perspectief naar de zorgbehoefte.

Subsidies voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz

VWS stelt in 2023 € 30,0 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Suïcidepreventie
Voor suïcidepreventie is in 2023 € 16,7 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 11,6 miljoen beschikbaar voor activiteiten op het terrein van hulpverlening, onderzoek, opleiding en communicatie. Hiernaast is in 2023 € 5,0 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de doelstellingen en activiteiten van de derde landelijke agenda suïcidepreventie (2021-2025). In de derde landelijke agenda suïcidepreventie staat versterking van de netwerkaanpak centraal, waarbij mensen, bedrijven en organisaties binnen en buiten de zorg zich inzetten voor het verminderen van suïcidepogingen en suïcides.
De resterende middelen zijn beschikbaar voor een lopend ZonMw onderzoeksprogramma naar het leveren van nieuwe kennis om het aantal suïcides in Nederland terug te dringen.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Voor het ondersteunen van de afronding van de implementatie en de uitvoering van de wet is structureel € 10,7 miljoen beschikbaar. De middelen zijn onder andere beschikbaar voor ondersteuning van de ketensamenwerking en vertrouwenswerk in de ggz. Het grootste deel van dit budget gaat naar de instellingssubsidies voor vertrouwenspersonen. Dat maakt het mogelijk dat er bij verplichte zorg een beroep kan worden gedaan op de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) en de familievertrouwenspersoon (fvp). De werkzaamheden van de pvp en fvp hebben hun wettelijke basis in de Wvggz.

Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag
Tot slot is er voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag een samenhangend pakket aan maatregelen waarvoor in 2023 € 20 miljoen beschikbaar is. Een bedrag van € 14,1 miljoen is beschikbaar op artikel 1 Volksgezondheid voor de uitvoering van het actieprogramma «Grip op onbegrip» door ZonMW, om gemeentelijke projecten en initiatieven te faciliteren die bijdragen aan het realiseren van een regionale sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Voorbeelden hiervan zijn inzet van ggz-expertise in de wijk en flexibele inzet van zorg en begeleiding en de regionale samenwerking tussen zorg- en veiligheidsketenpartners.

Medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Daarnaast wordt een bijdrage geleverd van € 5 miljoen aan de subsidiere geling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden (SOV). Het doel van deze subsidieregeling is het wegnemen van belemmeringen voor het verstrekken van medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen, waaronder ook personen met verward gedrag. Diverse overige subsidies van minder dan € 2,5 miljoen tellen, met bovengenoemde posten, op tot het totale bedrag op dit instrument in de budgettaire tabel.

Locatieregister Wzd/Wvggz
Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 gedwongen zorg verleent onder de Wet zorg en dwang of Wet verplichte ggz moet zijn locaties geregistreerd hebben in het openbaar locatieregister Wzd/Wvggz. De exploitatie van het locatieregister wordt uitgevoerd door het CIBG. Voor de uitvoering is € 0,5 miljoen beschikbaar.

Wachtlijsten ggz
In het kader van het Integraal Zorgakkoord is voor zowel 2023 als 2024 € 30 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van de wachtlijsten in de ggz.

Overig

Meerjarige contracten ghz en ggz
Voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt het mogelijk gemaakt om te komen tot meerjarige contracten met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte. Dit geeft zorgaanbieders meer financiële zekerheid, waardoor bijvoorbeeld meer externe inhuur in vaste dienst kan worden genomen.

[url|https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken|Hier vind je alle documenten van Prinsjesdag 2022 (https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-4098580/nieuws/wat_betekent_een_integraal_zorgakkoord_voor_de_ggz.html?page=2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

prinsjesdag prinsjesdag