Kabinet overweegt eigen bijdrage en strengere toelatingscriteria voor Jeugdzorg

Het kabinet wil niet langer dat gemeenten 500 miljoen op jeugdzorg bezuinigen, maar overweegt een eigen bijdrage en het stellen van grenzen aan de zorg. Gemeenten hoeven de komende jaren niet tot ruim 500 miljoen euro te bezuinigen op de jeugdzorg. Het kabinet overweegt een eigen bijdrage in te voeren in de jeugdzorg, om dat geld alsnog op te brengen.

Zo snel mogelijk doorgaan met de Hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Dat wil het kabinet. In een brief n de Tweede Kamer beschrijven Maarten van Ooijen, staatssecretaris van VWS, en Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, hoe zij de hervormingen in de jeugdzorg willen aanpakken.

De bewindslieden vinden dat de belofte van de decentralisatie van de jeugdzorg onvoldoende is waargemaakt. Vooral omdat passende hulp dichtbij huis nog lang niet altijd gerealiseerd wordt en de jeugdzorgkosten alleen maar gegroeid zijn. Nu het Rijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de aangekondigde bezuinigingen in de jeugdzorg is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weer bereid om mee te werken aan de Hervormingsagenda voor de jeugdzorg. Het kabinet wil de komende maanden met gemeenten en in nauwe samenwerking met professionals, aanbieders en cliëntorganisaties komen tot een pakket aan maatregelen. Deze maatregelen moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg en beheersing van de kosten. 

Leidende principes

In de brief staan vijf ‘leidende principes’ voor de inhoudelijke verbeteringen van de jeugdzorg. Om meer passende zorg voor de meest kwetsbare kinderen te realiseren wil het kabinet onder andere regionale inkoop van specialistische zorg verplicht stellen en jeugdbeschermingsmaatregelen laten uitvoeren door regionale veiligheidsteams. Tegelijkertijd moet versterking van de veerkracht van alle kinderen in hun normale dagelijkse leven ervoor zorgen dat er minder vaak een onnodig beroep op jeugdhulp wordt gedaan.

Kwaliteit en kennis

Om de uitvoering van jeugdzorg te verbeteren wil het kabinet minder marktwerking, betere inkoopprocedures en minder administratieve lasten. Voor meer kwaliteit en effectiviteit zijn meer professionele kwaliteitskaders nodig en komt er een landelijke kennisagenda. Tot slot moet de jeugdzorg een effectievere samenwerkingspartner worden rond gezinsproblemen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, armoedebeleid en volwassen-ggz.

Om het functioneren van het jeugdzorgstelsel te verbeteren wil het kabinet onder andere een landelijke monitor voor het jeugdbeleid, meer aandacht voor de arbeidsmarktproblemen en betere verhoudingen tussen de verschillende overheden.

Samen lerend veranderen

‘Het is belangrijk dat het Rijk en de VNG nu uit de patstelling rond de bezuinigingen zijn en dat het kabinet het proces rond de Hervormingsagenda weer op gang wil brengen’, reageert Rutger Hageraats van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘De urgentie om door te gaan met de Hervormingsagenda is groot. Essentieel is wel dat de betrokken partijen samen kiezen voor een werkwijze die past bij de opdracht om te veranderen. Dat vraagt van hen dat zij samen de belangrijkste maatschappelijke doelen voor kind en gezin formuleren en daar voor langere tijd en ieder met zijn eigen verantwoordelijkheden aan samenwerken. In deze benadering van de hervormingen is ruimte nodig voor gezamenlijke reflectie en voor het bewaken van rol- en koersvastheid. Het risico van een te eenzijdige focus op de beheersbaarheid van het jeugdstelsel is dat maatregelen zonder zo’n fundamentele aanpak en zonder de bereidheid daarin ook zelf te leren uiteindelijk niet leiden tot kwaliteitsverbetering, maar ook niet tot kostenreductie. Integendeel, het recente verleden laat zien dat de overheid dan vervalt in oude patronen die opnieuw tot stagnatie zullen leiden.’  

Lees de hele brief aan de Tweede Kamer. (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z09385&did=2022D18970)

----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijfformulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), opgeven van je mailadres is voldoende. Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html). 

jeugdzorg 10 jeugdzorg 10