Agenda suïcidepreventie: veel kennis beschikbaar, maar veel is ook onduidelijk

De Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie is vorige week, op 10 september (wereldsuïcidepreventiedag), aangeboden aan het ministerie van VWS. Hierin wordt nadrukkelijk gevraagd om voorrang te geven aan implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking.

De onderzoeksagenda is aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Generaal Curatieve Zorg, Birgitta Westgren, uit handen van ZonMw directeur Véronique Timmerhuis.

Alhoewel de aandacht voor suïcidepreventie de afgelopen jaren is gestegen, is het totale aantal suïcides op jaarbasis (helaas) nog niet gedaald. Een groot deel van de thema’s uit de eerste onderzoeksagenda is daarom nog steeds actueel. Begin 2021 is besloten tot actualisatie. Hiervoor is input verkregen uit de evaluatie (https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/Zelfevaluatie_suicidepreventie_2021.pdf) van het huidige ZonMw-programma, interviews met het veld en er heeft een expertmeeting plaatsgevonden.

Focus op mannen 40 – 70 jaar en sociaal kwetsbare jongeren

Deze geactualiseerde onderzoeksagenda geeft een overzicht van lopend en afgerond onderzoek van de laatste 10 jaar, dat mede door het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie is gefinancierd. Hieruit komt naar voren dat er al veel kennis beschikbaar is, maar dat er op urgente thema’s, zoals suïcide onder mannen van 40-70 jaar nog veel onbekend is. Het is belangrijk dat er meer onderzoek plaatsvindt naar wat deze specifieke groep mannen zo tot wanhoop drijft dat zij geen andere uitweg meer zien dan suïcide. Nabestaanden geven aan dat zij het in veel gevallen niet zagen aankomen, terwijl bij bestudering van de specifieke casus er achteraf wel aanwijzingen zijn die beter geduid hadden kunnen worden en mogelijk aanleiding hadden kunnen zijn voor behandeling. Ook bij de groep sociaal kwetsbare jongeren zijn nog stappen te zetten.

Prioriteiten

ZonMW zegt dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk moet worden geïmplementeerd in de praktijk. Om dat voor elkaar te krijgen moet er voorrang worden gegeven aan gericht implementatieonderzoek van kansrijke interventies. Bestaande kennis komt nog te weinig op de werkvloer en in de onderwijscurricula terecht.  De prioriteit moet nu liggen op implementatieonderzoek van vroegsignalering, toeleiding en kansrijke behandelingen. Verder wordt er nadrukkelijk gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking in nationale en regionale netwerken.

Aansluiting landelijk agenda

De Tweede onderzoeksagenda sluit aan op de doelstellingen van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/28/landelijke-agenda-suicidepreventie-getekend). Hierdoor creëren we doorlopende lijnen van wetenschap naar praktijk en kunnen we met onderzoek de kennislacunes invullen, zodat de doelstellingen gerealiseerd worden.

Download hier de Tweede onderzoeksagenda 2021 - 2026 (https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/Onderzoeksagenda_SP_2021_def.pdf)


Denk jij weleens aan zelfmoord of ken je iemand die dat doet? Praten helpt!
Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

waterlelie waterlelie