Minister heeft nog een hobbel te nemen voor gedragscode tegen conversietherapie ('homotherapie') rond is

”Het kabinet vindt het van groot belang dat inspanningen om iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit te veranderen effectief worden voorkomen en tegengegaan.” Dat schrijft Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, in antwoord op Kamervragen van Hatte Van der Woude (VVD) en Jeanet van der Laan (D66). De beide Kamerleden vroegen de Minister om een reactie op het feit dat het initiatief om tot een gezamenlijke gedragscode te komen die duidelijk maakt wat goede geestelijke zorg is voor LHBTIpersonen, is mislukt. Ook wilden ze weten wat de Minister er van vond dat er blijkbaar onvoldoende steun is onder religieuze koepels om af te spreken dat er voor conversietherapie geen plaats is bij deze geestelijke koepels?

Minister Grapperhaus vindt het echter nog te vroeg om te spreken van een mislukking. Wel zal hij de regie, op verzoek van Humanitas, weer naar zich toe trekken. Zijn intentie is om de geloofskoepels ervan te overtuigen dat een door de geloofsgemeenschappen onderschreven gedragscode kan bijdragen aan het verder uitbannen van homoconversie praktijken.

Eerder besloot de Kamer al dat conversietherapie - een therapie om homoseksualiteit te ’genezen’ - verboden moest worden. Een gedragscode is tot nu toe dus niet van de grond gekomen.


De hele tekst van de Kamerbrief:

Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Onvoldoende steun voor gedragscode conversietherapie’?
(Redactie: gedoeld wordt op het artikel op de website van het Humanistisch Verbond, 6 juli 2021:  Onvoldoende steun voor gedragscode conversietherapie)

Antwoord op vraag 1 Ja.

Vraag 2 Hoe kan het dat het initiatief om tot een gezamenlijke gedragscode te komen die duidelijk maakt wat goede geestelijke zorg is voor LHBTIpersonen, is mislukt?

Antwoord op vraag 2 Het is mijn inziens te vroeg om van een mislukking te spreken. In afstemming met de minister van VWS heb ik vorig jaar het Humanistisch Verbond aangezocht om samen met de geloofskoepels tot een gedragscode te komen. Het CIO en het CMO hebben aangegeven hier niet aan mee te willen werken. Het Humanistisch Verbond heeft mij verzocht om de regie weer naar mij toe te trekken, wat ik ook zal doen.

Vraag 3 Wat is uw reactie op het feit dat het initiatief om tot een gezamenlijke gedragscode is mislukt? En wat is uw reactie op het feit dat er dus onvoldoende steun is onder religieuze koepels om af te spreken dat er voor conversietherapie geen plaats is bij deze geestelijke koepels?

Antwoord op vraag 3 Hiervoor verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 2. Ik acht het te vroeg om te kunnen concluderen dat religieuze koepels niet willen afspreken dat er bij die koepels geen plaats is voor homoconversie praktijken.

Vraag 4 Waarop baseerde u de veronderstelling dat partijen hebben aangegeven, het belang van een dergelijke code te onderschrijven en zich in te willen zetten voor het expliciteren van een breed gedragen norm, aangegeven in de beleidsreactie op het rapport ‘Voor de Verandering’ ?[2] Wat is er in de tussentijd veranderd?

Antwoord op vraag 4 Die veronderstelling baseerde ik op het gegeven dat in het onderzoek “Voor de verandering” bevestigd wordt dat de meeste gelovigen positief tegenover lhbti-ers staan en afwijzend tegenover pogingen om iemand seksuele gerichtheid of genderidentiteit te veranderen. Dit is onveranderd.

Vraag 5 Op welke manier heeft u zich de afgelopen tijd ingezet om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de verschillende koepelorganisaties van geloofsgemeenschappen? Waarom heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd?

Antwoord op vraag 5 Om een beter begrip te krijgen van de gedragscode en de wijze waarop deze tot stand is gekomen, heb ik mij eerder deze maand door het Humanistisch Verbond, dat als opdrachtnemer fungeerde om samen met de geloofskoepels tot een dergelijk document te komen, laten informeren. Mede naar aanleiding van dat gesprek overleg ik deze maand nog met het CIO. Op ambtelijk niveau is in de afgelopen maanden op verschillende momenten met het Humanistisch Verbond en het CIO over dit onderwerp contact onderhouden.

Vraag 6 Op welke manier gaat u alsnog religieuze gemeenschappen aansporen om zich uit te spreken tegen conversietherapieën van LHBTI-personen?

Antwoord op vraag 6 Mijn intentie is om geloofskoepels ervan te overtuigen dat een door de geloofsgemeenschappen onderschreven gedragscode kan bijdragen aan het verder uitbannen van homoconversie praktijken.

Vraag 7 Deelt u de constatering van het Humanistisch Verbond dat door het uitblijven van een gedragscode, enkel een wettelijk verbod op conversietherapie een fundamenteel signaal kan afgeven dat daarvoor in Nederland geen plek is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 7 Het kabinet vindt het van groot belang dat inspanningen om iemands seksuele gerichtheid of genderidentiteit te veranderen effectief worden voorkomen en tegengegaan. Bij de vraag hoe dit het beste vorm kan krijgen gaat het om een zorgvuldige afweging, waarin de rechten van LHBTI-personen en grondrechten centraal staan en waarin onderzocht wordt wat nodig is voor een effectieve bestrijding, zoals is uiteengezet in de beleidsreactie op het onderzoek “Voor de verandering”1 . Om die reden zal het kabinet een brede, maar gerichte verkenning uitvoeren naar mogelijke, effectieve nadere maatregelen, waaronder wet- en regelgeving. In deze verkenning wordt eveneens de optie voor enige vorm van een wettelijk verbod meegenomen. Op grond van de uitkomsten van die verkenning kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor de wijze waarop homoconversiepraktijken het meest succesvol kunnen worden voorkomen en tegengegaan.

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/07/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-onvoldoende-steun-voor-gedragscode-conversietherapie/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-onvoldoende-steun-voor-gedragscode-conversietherapie.pdf)

Lees eerdere berichten over conversietherapie (https://www.ggztotaal.nl/tp-29166-2/conversietherapie)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

regenboogvlag regenboogvlag