FNV heeft voorstellen voor nieuwe CAO-GGZ rond

De huidige cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) loopt binnenkort af. De voorstellen van FNV Zorg & Welzijn heeft haar voorstellen voor de komende onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ uitgewerkt. Hieronder een overzicht van de voorstellen, uitgewerkt in drie thema’s: beloningsbeleid, zeker en gezond aan het werk blijven en een goede balans tussen werk en privé.

Beloningsbeleid

* Een verhoging van de lonen, gedurende de cao-looptijd van één jaar conform arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV.

* ORT verhogen door de trede waarop de ORT wordt bepaald te stellen op ip-nr 21 (is nu ip-nr19).

* Indien er binnen 24 uur wordt verzocht een extra dienst te draaien, wordt deze vergoed al zou deze een verschoven dienst zijn. Dat betekent dat er geen verschil is tussen een extra dienst en een verschoven dienst bij een verzoek of wijziging binnen 24 uur.

* Een aanvulling op Hoofdstuk 3 artikel 19 lid 1: Dienstjaren gratificatie. Wij stellen voor een kwart salaris bij een dienstverband van vijf jaar toe te voegen aan dit artikel.

* Het verdubbelen van de huidige (ten indexeren) stagevergoeding van €350,- per maand per 1 juni 2021 naar €700,- per 1 december 2021.

* Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever vanaf 2021 de vakbondscontributie voor een van de werknemersverenigingen waarvan de werknemer lid is. De werknemer overlegt een bewijs van betaling van vakbondscontributie. De werkgever kan deze vergoeding volledig ten laste brengen van de vrije ruimte (forfait) van de werkkostenregeling.

Zeker en gezond aan het werk blijven

De FNV wil de leeftijd voor het werken in nachtdiensten, bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten terugbrengen van 57 naar 56 jaar. Ook wil ze een aanvulling op de werkingssfeer en vrijgestelde werknemers voor bovengenoemde diensten. Niet alleen wanneer werknemers vanaf 56 jaar vrijwillig nachtdiensten draaien, ontvangen zij 40 uur extra per jaar; ook wanneer zij vanaf 56 jaar vrijwillig bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten blijven draaien, wordt 40 uur per jaar verminderd op de jaaruren van de betreffende medewerker.

Komen tot een regeling Generatiebeleid.

Afspraken maken ten gevolge van de uitwerking van het pensioenakkoord: in diverse sectoren zijn cao-afspraken gemaakt over eerder stoppen met werken op basis van de RVU-regeling. Met de RVU-regeling wil de FNV in cao’s afspraken maken die ervoor zorgen dat werknemers tot drie jaar eerder kunnen stoppen voor hun verwachte AOW-datum. Zij krijgen in die periode een uitkering van hun voormalige werkgever van maximaal €21.200,- per jaar. Werknemers kunnen dit aanvullen door gedurende deze periode een deel van hun pensioen op te nemen. Deze regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2028. Vereiste is wel dat werknemers die in de periode na 1 januari 2026 hiervan gebruik willen maken, daarover uiterlijk 31 december 2025 afspraken met hun werkgever gemaakt moeten hebben en uiterlijk 31 december 2028 hun AOW moeten ontvangen.

Om het financieel makkelijker te maken dat de RVU-regeling voor veel (zwaar werk) sectoren wordt ingevoerd, is in het pensioenakkoord afgesproken dat er 1 miljard euro beschikbaar komt voor de periode 2021 tot en met 2025. In augustus 2020 is hiervan de conceptsubsidieregeling beschikbaar gekomen onder de welluidende titel DIEU (Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden).

Veiligheid en agressie.
Bij incidenten op het gebied van agressie en veiligheid door derden wordt, als de medewerker dat wenst, door de werkgever aangifte gedaan.   

Balans tussen werk en privé

Wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00:00 en 06:00 uur gedurende meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar de instelling te komen, heeft de werknemer recht op ten minste acht uur onafgebroken rust aansluitend aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid die dientengevolge als rusttijd aangemerkt dienen te worden. Deze acht uur worden door de werkgever doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren.

De FNV stelt voor om de termijn van de duur van de jaarurensystematiek terug te brengen naar een drie maanden systematiek. In plaats van de spreiding van het aantal te werken uren op jaarbasis wordt binnen een periode van drie maanden de contractueel overeengekomen uren gewerkt. Doel hiervan is te komen tot een meer evenwichtig arbeidspatroon waarbij een goede balans tussen werk en privé is gegarandeerd. De FNV spreekt dan over vier periodes van drie maanden in plaats van een periode van een jaar. De werknemer wordt ingeroosterd conform de geldende systematiek.

Aan het einde van ieder kwartaal worden extra ingeroosterde uren naar keuze van de werknemer verrekend in tijd of geld. Als minder uren zijn ingeroosterd en dit niet aan de werknemer kan worden toegerekend dan worden deze uren niet bij de uren van het volgende kwartaal opgeteld.

Aanvullend geboorteverlof (wet WIEG): Vanaf 1 juli 2020 is de wet WIEG in werking gesteld. Partners kunnen vijf weken aanvullend geboorteverlof nemen. Wij willen dat werkgever de UWV-uitkering (70 procent van het maximaal dagloon) aanvullen tot 100 procent van het individueel jaarinkomen. De pensioenopbouw over aanvullend geboorteverlof wordt voortgezet volgens de gebruikelijke premieverdeling van 50 procent werkgever en 50 procent werknemer.

Overige voorstellen

* Afspraken over thuiswerken. Als het thuiswerken structureel wordt, worden er bij elkaar opgeteld reële kosten gemaakt voor bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit en prints. Deze reële kosten dienen te worden vergoed.

* Betere reiskosten. Ook een vergoeding voor reiskosten als extra boven het rooster wordt gewerkt, bijvoorbeeld door het bijwonen van een teamoverleg.

* Verhogen van de vergoeding voor dienstreizen van €0,36 naar €0,37 per kilometer.

* Looptijd van 1 december 2021 tot 1 december 2022.

 

Bron: FNV

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

samenwerking samenwerking

Reacties
Reactie: (Peter Sangster)
6-8-2021, 11:35
Goede dag. Ik heb jullie stuk gelezen voor de onderhandelingen. Mijn interesse gaat uit naar de RVU. Ik word in september 64. Het lijkt me dus heerlijk als de RVU regeling opgenomen wordt in de CAO. HOE GROOT IS DE KANS? EN WANNEER STARTEN DE ONDERHANDELINGEN. EN OP WAT VOOR MANIER KAN IK DIE VOLGEN ? Denken jullie dat de cao 1 dec 2021 in kan gaan ? Ik dank jullie voor reactie.