"Gat tussen reguliere zorg en leefwereld patiënten is nog niet gedicht"

Vorige week is het project Burgers4burgers afgerond, een burgerinitiatief waarin 20 burgers die ooit een psychische crisis hebben doorgemaakt, in werkplaatsen zijn gehoord en vervolgens zijn geïnterviewd.

Vanuit zowel hun persoonlijke als professionele leven ervaren de leden van de projectgroep een grote leemte tussen het regulier zorgaanbod en de leefwereld van de burger. Het gaat hierbij om mensen die vaak van het ene in het andere behandeltraject terechtkomen, de zogenaamde draaideurpatiënten, die in de loop van de tijd vaak een patiënt-identiteit hebben aangenomen.

Gat tussen de reguliere zorg en de leefwereld

De projectgroep schrijft: ”De missie van Burgers4Burgers is dan ook om het gat tussen de reguliere zorg en de leefwereld te gaan dichten. Dit betekent allereerst afstemmen op en aansluiten bij de intrinsieke behoeften van burgers uit de aandachtsgroep. Vanuit die behoeften de eigen kracht faciliteren middels empowerment en trachten bestaande steunsystemen te stimuleren dan wel nieuwe steunsystemen rond burgers te initiëren. Burgers4Burgers wil hiermee een beweging op gang brengen waardoor burgers in staat gesteld worden zichzelf te gaan helpen en daarbij meer autonomie en eigen regie verwerven, waardoor reguliere hulpverlening alleen nog bij ernstige problematiek nodig is.”

Vicieuze cirkel

De thema’s die oplichten uit de verhalen bieden heldere inzichten in de gedachten-, gevoel-, leef- en woonwereld van burgers die in crisis raken en hun naastbetrokkenen. Uit de verhalen is geconcludeerd dat het overgrote deel van de deelnemers zich langdurig in een vicieuze cirkel leek te bevinden. Deze cirkel lijkt in stand geworden te houden door zowel de context van de deelnemers zelf, als een zorgsysteemwereld die niet herstel ondersteunend blijkt te functioneren.


Weerstand en acceptatie

In de eindrapportage schrijft de werkgroep dat er zowel weerstand als enthousiasme is ervaren.
”Er was veel sympathie voor het gedachtegoed van Burgers4Burgers, echter van empathie was veelal geen sprake”, staat er in te lezen. ”Vrijwel iedereen, van individuele burger tot wethouder en van hulpverleners tot raadsleden betoonden zich enthousiast over de visie en missie van Burgers4Burgers. Ook blijkt er een breedgedragen besef te zijn dat veel anders en beter moet in het sociaal domein, met name omdat de kosten uit de hand lopen. Echter, de visie en missie van Burgers4Burgers blijkt nog heel ver af te liggen van het beeld wat burgers en hulpverleners over het algemeen van een voldoende gezond sociaal domein hebben.”

Wvggz

De projectgroep concludeert dat de nieuwe wet verplichte GGz kansen biedt om burgers in psychische crisis betere zorg te gaan bieden. Het feit dat naastbetrokkenen nadrukkelijk een positie krijgen is kansrijk. Verder dwingt de wet alle betrokken partijen tot meer en betere samenwerking en er lijkt een machtsbalans mogelijk binnen de driehoek burger(gemeente), zorg en de rechterlijke macht.

Het project heeft op grond van de interviews een aantal aanbevelingen (https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Projecten/638019040_Aanbevelingen_uitvoering_Wvggz.pdf) geformuleerd voor de uitvoering van de Wvggz. Die aanbevelingen liggen op het gebied van preventie, nazorg, het betrekken van naastbetrokkenen vóór, tijdens en ná de crisis.

Meer informatie: ZonMW (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/klantprofielen-van-burgers-in-psychische-crisis/)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

kloof kloof