'Emergis heeft te grote marktpositie in regio Zeeland'

NZa vreest voor misbruik monopoly in regio

 

Emergis heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/12/22/nza-legt-emergis-verplichting-op-voor-aanmerkelijke-marktmacht) om de Zeeuwse ggz-instelling twee verplichtingen op te leggen voor aanmerkelijke marktmacht. Dat schrijft de instelling op haar website. De Nza vindt dat Emergis een te grote marktpositie heeft in Zeeland en daardoor misbruik zou kunnen maken van deze positie. Ook is de NZa van mening dat de zorg mogelijk minder doelmatig is. De twee verplichtingen die de NZa oplegt, omvatten een transparantieverplichting en een contracteerverplichting. Emergis gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vragen het besluit te verwerpen.

Goede en betaalbare zorg

De NZa stelt in het belang van goede en betaalbare zorg, zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Goede afspraken daarbij bevorderen innovatie, efficiëntie en houden de kosten van de zorg betaalbaar. Wanneer een zorgaanbieder of zorgverzekeraar de enige of grootste speler in een regio of voor een bepaalde patiëntgroep is, kan die zorgaanbieder of zorgverzekeraar marktmacht uitoefenen en zich onafhankelijk gedragen. Dit belemmert het maken van goede afspraken die innovatie en passende zorg bevorderen en de zorg betaalbaar houden. De NZa vindt dat nadelig voor patiënten en verzekerden, bijvoorbeeld omdat het de zorg onnodig duur maakt of wachttijden in de hand werkt. Om dit te voorkomen, kan de NZa ingrijpen.

Emergis is in de provincie Zeeland verreweg de grootste aanbieder van ggz. Zeeuwen die ggz nodig hebben zijn vaak afhankelijk van de zorg van Emergis. Met de verplichtingen die de NZa oplegt aan Emergis, beoogt de NZa dat er een gezonde contractuele relatie tussen Emergis en zorgverzekeraars ontstaat, zodat er afspraken tot stand komen die in het belang zijn van goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg in Zeeland.

’NZa gaat voorbij aan de specifieke situatie in Zeeland’

Gerco Blok, psychiater, raad van bestuur bij Emergis: “Wij onderschrijven de conclusie van het onderzoek dat de NZa heeft uitgevoerd niet. Zo herkennen we ons niet in de benchmark die de NZa in haar onderzoek heeft gebruikt. Uit de gebruikelijke benchmark van Vektis blijkt dat de gemiddelde prijs per patiënt – zeker voor vergelijkbare werkgebieden – bij Emergis vergelijkbaar is met andere ggz-instellingen. Dat geldt ook voor de gemiddelde behandelduur. Bovendien heeft de NZa gebruik gemaakt van cijfers uit 2014 tot 2017; intussen leven we in een heel andere wereld.

Tegelijkertijd betreuren we het zeer en begrijpen we niet dat de NZa in haar onderzoek en conclusies voorbij gaat aan de specifieke situatie in Zeeland; een dunbevolkte en uitgestrekte provincie. De NZa onderkent in haar besluit de specifieke Zeeuwse situatie maar heeft er bij de beoordeling onvoldoende rekening mee gehouden.
Ten slotte maken we ons buitengewoon veel zorgen over de negatieve impact die de transparantieverplichting en de contracteerverplichting hebben op de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de psychisch kwetsbare burgers in Zeeland.”

Transparantieverplichting

De transparantieverplichting houdt in, dat Emergis een plan van aanpak opstelt in overeenstemming met de Bestuurlijke Akkoorden GGZ over doelmatigheid en beperkte volumegroei en dat dit plan van aanpak wordt afgestemd met de zorginkopers van de verzekeraars. Emergis zegt op haar website veel waarde te hechten aan efficiency en doelmatigheid en vindt het prima om een plan te maken. Omdat het plan in drie maanden moet worden geschreven en moet worden voorgelegd aan vier zorgverzekeraars die allen een verschillende visie hebben op de ggz zorg in Zeeland, is het volgens Emergis echter onuitvoerbaar. Daarvoor is de zorg te complex en veranderlijk.

Contracteerverplichting

De contracteerverplichting betekent dat Emergis akkoord moet gaan met de eisen van de verzekeraars voor zover deze als redelijk te classificeren zijn en in lijn zijn met landelijke afspraken. In de landelijke afspraken wordt echter geen rekening gehouden met de specifieke kenmerken van Zeeland en kan de contracteerverplichting Emergis aanzienlijk beletten in het voeren van een beleid dat passend is voor de Zeeuwse burgers. Emergis zegt zeer bezorgd te zijn de komende drie jaar gedwongen te worden tot verregaande bezuinigingen die een direct effect hebben op de zorg die Emergis verleent aan psychisch kwetsbare inwoners van Zeeland. Het is niet uit te sluiten dat Emergis dan zorg zal moeten afstoten, waardoor inwoners van Zeeland voor deze zorg aangewezen zullen zijn op grote aanbieders van buiten Zeeland. Ook zal dit gevolg hebben voor de medewerkers. In een regio waarin het toch al zeer moeilijk is om aan voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel te komen.

Bron: NZa (https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/12/22/nza-legt-emergis-verplichting-op-voor-aanmerkelijke-marktmacht) / https://www.emergis.nl/emergis-zeer-bezorgd-over-besluit-nza/2020/12/22/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

zeeland  nza zeeland nza