Prinsjesdag en de gevolgen voor de ggz (in vogelvlucht)

Waar het de ggz betreft, was de miljoenennota dit jaar lastiger te lezen dan andere jaren. Dat kwam nu eens niet door de corona - al zal de crisis zeker zijn invloed gehad hebben - belangrijker is dat het geld dat in eerdere jaren simpelweg onder de noemer ‘ggz’ te vinden was, steeds meer verdeeld wordt over andere posten.

Onderstaand een korte scan van de miljoenennota waar het de ggz betreft. Een uitgebreidere versie vind je in het magazine van 28 september.

Voor de zorg als geheel, enigszins afhankelijk van wat je wel en niet onder ‘zorg’ verstaat, is tussen de 80 en 90 miljard euro begroot, opnieuw méér dan het jaar daarvoor. De bedragen voor de ggz zijn, zoals gezegd, lastiger vast te stellen. Dat komt vooral door de ingewikkeldheid: er is een deel van de ggz gelden overgeheveld naar de kosten voor de Wet Langdurige Zorg, waar binnenkort ook mensen met ggz-problematiek gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn steeds meer ggz-voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg) naar de gemeenten overgeheveld. De kosten staan daarmee op een andere begroting, maar zijn uiteraard nog wel aanwezig. Tot slot zal per 1 januari 2022 de DBC vervangen worden door een ander bekostigingsstelsel. Daarvoor is een boekhoudkundige truc nodig. Zonder in details te treden: geld dat in 2022 pas op de begroting staat, wordt in 2021 al uitgegeven. Het lijkt een bezuiniging, maar dat is het niet. De grote lijn is dat de ggz in 2021 ongeveer evenveel geld krijgt als in 2020: iets meer dan 7 miljard euro.

De uitgangspunten van het kabinet zijn helder. “We willen dat zorg en ondersteuning voor personen met psychische problemen tijdig en zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt. Een steeds groter deel van de ggz-uitgaven betreft daarom zorg zonder verblijf”, schrijft het kabinet. Maar dat gaat niet zonder zorgen: “De gemiddelde wachttijd in de curatieve ggz lag eind 2018 in de basis ggz onder en in de gespecialiseerde ggz rond de Treeknorm van 14 weken. In 2019 zijn deze gemiddelde wachttijden nauwelijks veranderd.”
Let wel, het gaat om gemiddelden.

Buiten de meest in het oog springende uitgaven (voor de curatieve ggz, de Wlz en de Jeugdzorg) zijn er ook een aantal kleinere extra uitgaven. Enkele van de belangrijkste posten:

* Het kabinet heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder jaarlijks €38,6 miljoen voor Veilig Thuis, €14 miljoen voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang en €1,5 miljoen voor de centra seksueel geweld. Voor de aanpak van Schadelijke Praktijken krijgen gemeenten zowel in 2020 en 2021 €5 miljoen

* Voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag wordt een samenhangend pakket aan maatregelen genomen waarvoor in 2021 €33,1 miljoen en structureel €32,8 miljoen beschikbaar is. Uit de €33,1 miljoen voor 2021 wordt een bijdrage geleverd van €14,8 miljoen aan de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden.

* Daarnaast is er €4,5 miljoen beschikbaar voor de inzet van het vervoer van personen met verward gedrag (psycholances) dat wordt gefinancierd vanuit de premiemiddelen.

* Voor suïcidepreventie is in 2021 €14,3 miljoen beschikbaar. Hiervan is €4,8 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de doelstel­lingen en activiteiten van een nieuwe landelijke agenda suïcidepreventie (2021-2025). Deze agenda baseert zich op de eerdere agenda’s, maar vooral op recente kennis en voorbeelden van effectieve suïcidepreventie. In totaal is hiervoor in de jaren 2021-2025 jaarlijks €4,8 miljoen beschikbaar gesteld.

* Voor vertrouwenspersonen in de ggz is in 2021 €9 miljoen beschikbaar. Deze middelen maken het mogelijk dat er in de ggz een beroep kan worden gedaan op de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) en de familievertrouwens­persoon (fvp). Met ingang van 2020 hebben de werkzaamheden van de pvp en fvp hun wettelijke basis in de wet verplichte ggz.

* Het kabinet vindt de inzet van e-health belangrijk om patiënten meer steun te kunnen bieden als zij op de wachtlijst staan, en ervoor te zorgen dat de patiënt eerder bij de juiste zorgverlener terecht kan. Hiervoor is in de periode 2018–2021 in totaal €50 miljoen beschikbaar.

* In het kader van de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–2022) jaarlijks €2 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op destigmatisering, zelfmanagement en herstel.

-------------------------------------------------------------------

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

prinsjesdag 2020 prinsjesdag 2020