Naar verwachting krijgen ruim 9.000 ggz-cliënten een Wlz-indicatie

Naar verwachting zullen 9.250 cliënten met een psychische stoornis in 2020 een Wlz-indicatie krijgen. Vanaf 2021 krijgen zij dan de zorg vanuit de Wlz. Nu is de zorg en ondersteuning voor hen nog afkomstig vanuit de Wmo 2015 (veelal beschermd wonen) en Zvw. Dat schrijft Staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/07/08/kamerbrief-voortgang-implementatie-toegang-wlz-voor-mensen-met-psychische-stoornis). In totaal verwacht het Centrum Indicatiecentrum Zorg (CIZ) 16.000 aanvragen, inclusief de herbeoordelingen.

Volgens de Staatssecretaris verloopt het proces inhoudelijk grotendeels naar wens. Wel ligt het aantal aanvragen lager dan verwacht. Deze vertraging speelt bij lang niet alle aanbieders en komt doordat sommige zorgaanbieders behoefte hebben aan meer informatie, een beperkt aantal zorgaanbieders heeft zich nog onvoldoende verdiept in de materie. Zorgaanbieders vinden het aanvraagproces ingewikkeld, een deel heeft onvoldoende capaciteit om het aanvraagproces op tijd te kunnen afronden. Ook zijn in een aantal gevallen de dossiers niet op orde.
De Staatssecretaris verwacht dat alle procedures op tijd zijn afgerond om in 2021 met de Wlz voor deze groep te starten.

Ten aanzien van de jeugdigen met een psychische stoornis blijven nog vragen over met betrekking tot de omvang en de kosten van deze doelgroep, als zij zouden overgaan naar de Wlz. De Staatssecretaris hoopt hier aan het einde van het jaar duidelijkheid over te kunnen geven.

Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Je kan ook thuis blijven wonen als je dat wilt. Je kan alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als je vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Vorig jaar is door de regering een wetswijziging ingesteld die de Wlz ook openstelde voor cliënten van de ggz. Dat was tot dan toe niet het geval. Met de nieuwe regeling worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel. 

Voor de mensen waarom het gaat, betekent toegang tot de Wlz dat ze dan voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Bij een combinatie van beperkingen, zoals autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om passend zorgaanbod te vinden vergroot.

 

**************************************************

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! GGZ Totaal verschijnt tweemaal per maand en behandelt onderwerpen over alles wat met de ggz te maken heeft, onafhankelijk en niet vooringenomen.

Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), Opgeven van je mailadres is voldoende.
Of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html).

 

 

financien financien