Stichting start petitie om suïcidepreventie structureel op te nemen in opleiding hulpverleners

Nabestaanden en naasten van iemand met suïcidaal gedrag signaleren dat de zorg voor en veiligheid van hun dierbaren vaak onvoldoende gegarandeerd zijn. Hun signalen laten zien dat de ‘Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedragbij artsen en hulpverleners’ nog lang niet altijd als uitgangspunt geldt voorhun handelen. Dat schrijft de Ivonne van de Ven Stichting, die samen met professor Ad Kerkhof een petitie startte om de opleidingen op dit gebied te verbeteren.

Veel hulpverleners zijn onvoldoende opgeleid om deze richtlijntoete passen, schrijven de initiatiefnemers van de petitie. Zo ontstaat vermijdbare gezondheidsschade door gebrekkige of onveilige zorg.

Een verbijsterend feit: Artsen en hulpverleners leren in hun opleidingen niet structureel hoe ze zorg moeten verlenen aan mensen met suïcidaal gedrag. Er is daardoor te vaak sprake van handelingsverlegenheid.

Een hoopgevend feit: Uit onderzoek blijkt dat gerichte scholing van artsen en hulpverleners bijdraagt aan het verminderen van het aantal suïcides en pogingen daartoe.

De initiatiefnemers roepen dan ook op om de petitie te steunen en stellen dat structurele aandacht voor suïcidepreventie en patiëntveiligheid in de opleiding van zorgprofessionals dringend nodig is. Daarom vragen zij ieders steun om bij de Minister en Staatssecretaris van het ministerie van VWS met kracht aandacht te vragen voor suïcidepreventie en patiëntveiligheid in de opleidingenvan zorgprofessionals. Zij gaann amelijk over de opleidingseisenvoor zorgprofessionals.

Resultaat van de actie:
1. Wettelijk vastleggen: De Minister van VWS draagt er zorg voor dat in de opleidingseisen voor de uitoefening van het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts en andere relevante beroepsgroepen, kennis en vaardigheden,die nodig zijn voorsuïcidepreventie, expliciet benoemdworden. De Minister legt dit per Algemene Maatregel van Bestuur vast in de wettelijke opleidingseisen.
2. Structurele plaats in de opleiding: Beroepsverenigingen en beroepsopleidingenzorgen ervoor dat kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats hebben in de bachelor-en masteropleidingen, hbo opleidingenen in de postacademische BIG-opleidingen van de genoemde zorgprofessionals.

In 2017 zijn in Nederland 1917 mensen overleden door suïcide. Ook zijn er zo’n 15.000 mensen na een poging behandeld in het ziekenhuis. Met tijdige en passende zorg en met openheid voor de signalen van naasten, kunnen veel van deze suïcides en pogingen voorkomenworden.

Het illustreert dat opleiding op het gebied van suïcidepreventie nodig is. Artsen en hulpverleners kunnen zo op professionele wijze hulp geven aan mensen met suïcidaal gedrag. Zij leren dit nu meestal pas al doende tijdens hun werk. Zij lopen hiermee tevens het risico op een trauma als zij een cliënt verliezen door suïcide.

Bron: Ivonne van de Ven Stichting (https://ivonnevandevenstichting.nl/petitie/)

 

Wilt je praten over suïcide, neem dan contact op met de speciale hulp- en preventielijn. Bel telefoonnummer 0900-0113 of ga naar de website www.113.nl (http://www.113.nl)

jeugd, misbruik jeugd, misbruik