Oudere met persoonlijkheidsstoornis vereist zorg op maat

Ouderen met een persoonlijkheidsstoornis hebben unieke kenmerken en behoeften. Dat vereist dan ook een zorg op maat, een meer persoonsgerichte benadering, juist in een samenleving die voortdurend verandert, complexer en onpersoonlijker wordt. Dat stelde Bas van Alphen in zijn oratie getiteld ‘Een persoonlijke kwestie’ op 22 maart waarmee hij het bijzonder hoogleraarschap Beroepsopleiding tot Gezondheidspsycholoog aan Tilburg University aanvaardde.

Positieve gezondheid

Van Alphen gaf in zijn rede een historische schets van persoonlijkheidsstoornissen en wierp een blik op de eerste initiatieven tot het realiseren van de Nederlandse ouderenzorg en haar wetenschappelijke agenda. Voorts zoomde hij in op ouderen met persoonlijkheidsstoornissen vanuit een gepersonaliseerd kader met betrekking tot patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek gericht op positieve gezondheid met de focus ligt op de persoonseigen factoren van welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven. Tot slot ging hij in op gepersonaliseerd onderwijs.

Heterogene groep

De ouderenzorg is bij uitstek gepersonaliseerde zorg avant la lettre. Ideosyncratische, diagnostische en therapeutische benaderingswijzen in de ouderenzorg waren jarenlang eerder regel dan uitzondering vanwege het beperkt aantal empirische studies en het feit dat ouderen een zeer heterogene doelgroep vormen. Dat noopt tot een gepersonaliseerde benadering die ook vertaald kan worden naar het postacademisch onderwijs, zoals de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Bas van Alphen (1970) studeerde Psychologie, met als afstudeerspecialisatie psychogerontologie, aan de RU Nijmegen waar hij in 2006 ook promoveerde op het proefschrift ‘Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen’. Na zijn promotie richtte hij zich op psychometrische en behandelaspecten van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen met thema’s als psychotrauma, autisme en ouderencriminaliteit. Van Alphen werkt als gezondheidszorgpsycholoog bij Mondriaan Ouderen, is namens die organisatie hoogleraar aan de VU Brussel en sinds 2018 tevens als hoogleraar verbonden aan het expertisecentrum PersonaCura van GGz Breburg. En nu bekleedt hij dus ook de door RINO Zuid ingestelde leerstoel in Tilburg, ondergebracht bij het Dept. Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Bij RINO Zuid werkt Van Alphen tevens als hoofdopleider.

Bron: Tilburg University (https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/news-oratie-alphen-ouderen-persoonlijkheidsstoornis/)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! Opgeven van je mailadres is voldoende.
Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

ouderen ouderen