MIND mist ervaringsdeskundigen bij vervolg Schakelteam

In december stuurde Staatssecretaris Blokhuis een brief aan de Kamer (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/12/19/kamerbrief-over-vervolg-op-het-schakelteam-personen-met-verward-gedrag) met contouren voor het vervolg op het inmiddels afgeronde project van het Schakelteam Personen met Verward gedrag.

Belangrijke rol voor Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Er komt geen nieuw Schakelteam. Er komt een generieke ondersteuning voor gemeenten en regio’s vanuit de VNG. De betrokken drie ministeries en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werken daarnaast samen in een kernteam aan de landelijke opgave. De doelgroep wordt verbreed tot kwetsbare mensen in het domein zorg en veiligheid.
Ook zal verbinding worden gelegd met andere actuele onderwerpen zoals de Wet Verplichte ggz en de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Bij de VNG wordt een ondersteuningsstructuur ingericht, die werkt op basis van vragen uit de regio. Basis zijn de regio’s die door het Schakelteam zijn ingericht, veelal vallen die samen met de omvang van veiligheidsregio en GGZ-regio. Doel is een stevige regionale structuur waar gemeenten en ketenpartijen elkaar vinden om een sluitende aanpak te kunnen bieden voor kwetsbare inwoners (waaronder mensen met verward gedrag) in het domein van zorg en veiligheid.

Speciaal extra aandachtspunt wordt het oplossen van knelpunten in de onverzekerden problematiek en het krijgen van meer regelruimte voor professionals. Ook zal gewerkt worden aan het structureel borgen van zaken die tot nu toe vooral met incidentele subsidies geregeld zijn.

Platform MIND: ervaringsdeskundigen staan buiten spel

Cliëntenplatform Mind reageert niet enthousiast op de nieuwe plannen. ”Wat opvalt is dat zij met geen woord reppen over de rol van mensen met verward gedrag zelf of hun naasten. Wat dat betreft zijn de toekomstplannen een grote stap terug in de tijd. De opdrachtgevers wekken de indruk dat zij hun aanpak kunnen vervolgen over de hoofden van direct belanghebbenden en ervaringsdeskundigen heen.” MIND vindt dat ervaringsdeskundigen bij het vervolg op de aanpak verward gedrag buitenspel staan.

Volgens MIND zal de verbinding tussen regio’s en ministeries lopen via twee portefeuillehouders: Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn, en Sven de Langen, wethouder in Rotterdam. Ook komen er regionale boegbeelden (‘bijvoorbeeld een directeur van een zorginstelling’). Daarnaast komt er een structuur met regio-ondersteuners, een landelijk kernteam en een ‘vliegende brigade plus’ met onafhankelijke adviseurs met specifieke expertise.
MIND: ”In dit hele verhaal is dus geen plek voor cliënt- en familievertegenwoordigers of ervaringsdeskundigen. Dit zal snel moeten worden recht gezet, anders is dit vervolg op het schakelteam volstrekt ongeloofwaardig”.

Bron: MIND (https://mindplatform.nl/nieuws/ervaringsdeskundigen-buitenspel-bij-vervolg-op-aanpak-verward-gedrag)

 

Vind je dit interessant? Misschien is een abonnement op de gratis nieuwsbrief dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

organisatie GGZ 12 organisatie GGZ 12