Inspectie beoordeelt suïcidepreventie bij afdeling Pluryn als onvoldoende

De Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg onderzochten een calamiteit waarbij een jeugdige suïcide pleegde in gesloten afdeling van Pluryn, De Hoenderloo Groep (DHG). De inspecties concluderen dat de instelling onvoldoende adequaat heeft gehandeld bij de suïcide van een jeugdige.

Het onderzoek van de inspecties richtte zich op de kwaliteit van de hulpverlening vanaf het moment van plaatsing bij DHG (januari 2017) tot aan het overlijden van de jeugdige (februari 2017). Het handelen van de instelling is beoordeeld op basis van de Module suïcide preventie.

Oordeel

De inspecties concluderen dat DHG onvoldoende heeft gehandeld ten aanzien van de risico’s op suïcide van de jeugdige. Hoewel de aanwezigheid van een signaleringsplan, het verrichten van een veiligheidsinschatting en het zorg dragen voor continuïteit van de zorg grotendeels aan de verwachtingen voldoet, zijn het teveel andere verwachtingen die als onvoldoende zijn beoordeeld. Dit geldt voor: het suïcide (preventie) beleid en de bij- en nascholing van professionals; de evaluatie van de suïcide en de suïcidepogingen; het handelen ten aanzien van het actuele behandelplan, het zorg dragen voor een volledig dossier en de invulling van het hoofdbehandelaarschap; het handelen op het gebied van samenwerking.

Vervolg

Op grond van de conclusies hebben de inspecties verbeteringen geformuleerd voor DHG. Deze betreffen onder meer het invoeren van een nieuw beleid en het zorgen voor passende scholing van medewerkers. Verder het zo spoedig mogelijk vaststellen van een behandelplan en het regelmatig inbouwen van evaluatiemomenten.

De inspecties verwachten dat DHG na zes maanden door middel van een interne audit toetst of de verbeteringen zijn doorgevoerd. Afhankelijk van de kwaliteit en de uitkomsten van deze audit kunnen de inspecties de realisatie van de verbeteringen (onverwacht) toetsen in de praktijk.

Pluryn reageert op haar website: ”We zijn het eens met de verbeterpunten van de Inspectie. We hebben hierover gesprekken met hen en er zijn diverse extra maatregelen in gang gezet. In algemene zin vloeien de maatregelen voort uit de onderzoeken naar de twee suïcides die de afgelopen twee jaar hebben plaatsgevonden in een locatie met besloten setting. Zo komt er nog meer aandacht voor de inschatting van suïciderisico’s bij de intake van deze groep jongeren. Ook wordt er versneld een scholingsprogramma uitgevoerd op het gebied van suïcidepreventie voor medewerkers. Het streven is om conform planning alle verbeterpunten door te voeren. We hebben er alle vertrouwen in dat dat lukt.”

Bron: Inspectie (https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/02/13/instelling-handelde-onvoldoende-ten-aanzien-van-risico%E2%80%99s-op-suicide-van-jeugdige) / Pluryn (https://www.hoenderloo-groep.nl/over-ons/actueel/inspectierapport)

 

Vond je dit interessant? Misschien is een abonnement op het gratis maandelijkse e-magazine dan iets voor jou! Abonneren kan direct via het inschrijffomulier (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89775/pagina/abonneren.html), of kijk eerst naar de artikelen in de vorige magazines (http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-89779/pagina/e-magazine.html)

Logo IGZ Logo IGZ