Aanjaagteam en schakelteam geven voorbeelden uit het traject rond personen met verward gedrag

Het Aanjaagteam en het Schakelteam personen met verward gedrag hebben ervaren dat het vraagstuk van een goede ondersteuning van deze doelgroep overal in het land wordt opgepakt. Een aantal voorbeelden.
Het Veiligheidshuis Fryslân heeft een Handboek verwarde personen opgesteld. Veel gemeenten in de regio verwijzen in hun beleidsstukken naar dit handboek.
In Vught is de afgelopen maanden goede ervaring gedaan met twee wijk GGD’ers. Samen met de wijkagenten en overige partners signaleren de wijk GGD’ers in een vroegtijdig stadium verwarde of overspannen personen met een zorgbehoefte. De wijk GGD’er dicht het gat tussen veiligheid en zorg. Zo ontstaat er meer samenhang in de keten van politie – gemeente – zorg. Met als gevolg dat het aantal verwarde mensen in Vught op dit moment stabiliseert in plaats van toeneemt. Zij krijgen eerder de juiste zorg, wat escalaties en politie-ingrijpen voorkomt.
In Hollands Midden is afgelopen zomer besloten door de districtscolleges en het Algemeen Bestuur van de RDOG en de Veiligheidsregio om één beoordelingslocatie, een SPOR, op te richten bij GGZ-instelling Rivierduinen in Leiden. Daarnaast is een notitie vastgesteld voor het uitwerken van alle negen bouwstenen van de sluitende aanpak. Er is een regionaal aanjaagteam ingesteld met een burgemeester en twee wethouders als trekkers.
Amsterdam heeft zijn eigen Aanjaagteam personen met verward gedrag. Bemand door de directeur GGD, directeuren van grote zorginstellingen en de Hoofdcommissaris van Politie.
Ook Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hebben een regionaal Aanjaagteam personen met verward gedrag waaraan aantal gemeenten, grote zorginstellingen, Veiligheidshuizen, politie en OM deelnemen. In Rotterdam is dit najaar een Advies- en meldpunt mensen met verward gedrag gestart. Bewoners en ook professionals kunnen daar telefonisch (en op termijn ook digitaal) hun zorgen uiten over mensen in hun omgeving, of voor zichzelf advies en ondersteuning vragen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over iemand in de buurt met psychische problemen, maar ook over een oudere buurvrouw die de deur niet meer uitkomt en/of steeds vaker dingen vergeet. Dit meldpunt is 24/7 bereikbaar. Tijdens kantooruren wordt de telefoon aangenomen door medewerkers ondersteund door de GGD, daarbuiten worden de gesprekken doorgeschakeld naar de crisisdienst op het gebied van GGZ. Van het meldpunt is in de eerste maanden regelmatig gebruik gemaakt, het meest door buren en familieleden die hun zorgen uitten. De meldingen zijn zonder uitzondering serieus te noemen en betreffen zowel Wmo- als GGZ-gerelateerde problematiek.
In de dak- en thuislozenopvang in Rotterdam werken gemeente, aanbieders, corporaties, cliëntenvertegenwoordiging samen om de hele keten van het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van doorstroom van mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen, tot het vergroten van een duurzame uitstroom efficiënter en effectiever te organiseren. Hierbij worden concrete en meetbare doelen gesteld met betrekking tot bij voorbeeld het aantal volwassenen in zelfstandige woonruimte en de verminderde instroom in de nachtopvang.
In Dordrecht vormen GGZ aanbieders, samen met het Leger des Heils en de dienst Gezondheid en Jeugd (oa GGD) het team Toeleiding en Bemoeizorg. Dit team werkt nauw samen met onder andere de gemeente, politie, reclassering en maatschappelijk werk en richt zich op zorgmijders. Alle vijf de betrokken zorgpartijen hebben hiervoor geld ingebracht. De zorgverleners die door de partijen zijn gedetacheerd hebben mandaat om te handelen, volgens betrokken cruciaal bij deze bijzondere doelgroep.

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/18/voorbeelden-uit-het-traject-rond-personen-met-verward-gedrag)

pips pips